بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته و ترفندهای برد

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته و ترفندهای برد

یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

زامبی !!! یک بازی رومیزی اسـت کـه هدف ان غرق شدن شـما دریک فیلم زامبی کلاسیک اسـت. در زامبی ها !!! یک نقشه ایجاد شده بـه طور تصادفی هر بار بـه یک بازی متفاوت منجر میشود. این بـه این معنی اسـت کـه هر بار کـه بازی می‌کنید بازی متفاوت اسـت. قوانین بازی نسبتاً مستقیم اسـت. شـما باید آماده باشید تا در هیچ زمانی بازی کنید.

قسمت1 راه اندازی بازی

1-محتویات جعبه را برای مقدار صحیح قطعات بررسی کنید. هر جعبه زامبی !!! با چندین عرشه کارت و مینی فیگور همراه خواهد بود. وقتی جعبه را باز میکنید ؛ باید 30 کاشی نقشه «مشهور بـه “نقشه عرشه”» ؛ 50 کارت رویداد «مشهور بـه “عرشه رویداد”» ؛ 100 زامبی پلاستیکی ؛ 6 پلاستیک “بچه تفنگ ساچمه اي” «نماینده بازیکنان» ؛ 30 نشانه هاي‌ زندگی ؛ 60 نشانه گلوله و 2 تاس 6 طرفه.

استثناهای پوکر

اگر هر قطعه اي از دست نرفته اسـت ؛ می‌توانید رمز جایگزینی را ابداع کنید یا میتوانید بازی را بـه خرده فروشی کـه ان را بـه شـما فروخته با استناد بـه قطعات گم شده بازگردانید. باید بازپرداخت کامل دریافت کنید.

2- 2-6 بازیکن را دور میز جمع کنید و یک فروشنده انتخاب کنید. چند دوست پیدا کنید تا بازی رابا شـما انجام دهند. بازی توسط خود شـما غیرممکن اسـت ؛ اما بیش از 6 نفر باعث میشوند بازی بیش از حد نرم شود. هنگامی کـه بازیکنان خودرا جمع کردید ؛ بـه طور تصادفی 1 بازیکن را بـه عنوان فروشنده منصوب کنید.

3- “Town Square” و “Helipad” را از عرشه نقشه بردارید. فروشنده باید تمام عرشه نقشه را جست‌وجو کند تا زمانی کـه 2 کاشی بـه نام “Town Town” و “Helipad” پیدا کند. این 2 کاشی را از عرشه بردارید.

بازی زامبی

4- با قرار دادن کاشی “Town Square” تخته را شروع کنید. کاشی “Town Square” را در وسط میز قرار دهید و یک بازیکن تفنگدار را برای هر بازیکن در بازی قرار دهید. بقیه نقشه از این کاشی مرکزی ساخته می‌شود. خاطرجمعی حاصل کنید کـه فضای زیادی برای کاشی هاي‌ دیگر در اطراف ان قرار دارد.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

5- عرشه نقشه را مرتب کنید و “Helipad” را در پشت ان قرار دهید. فروشنده قبل از قرار دادن کاشی “Helipad” در پایین عرشه نقشه ؛ عرشه نقشه را برداشته و کاملاً آن را مرتب می‌کند ؛ بنابر این باید آخرین خط کشیده شده باشد. عرشه نقشه بهم ریخته را روی میز قرار دهید.

6- بـه هر بازیکن 3 کارت رویداد ؛ 3 نشان زندگی و 3 نشانه گلوله بدهید. قبل از این کـه 3 کارت بـه هر بازیکن بدهید ؛ عرشه رویداد را کاملاً مرتب کنید. بازیکنان باید این‌ها را از یک دیگر مخفی نگه دارند. عرشه رویداد را باید درکنار عرشه نقشه روی میز قرار دهید. همچنین هر بازیکن باید 3 نشان زندگی و 3 نشانه گلوله دریافت کند.

قسمت 2 با استفاده از کاشی های نقشه

1- انواع مختلف کاشی هاي‌ نقشه را بفهمید. در طول بازی ؛ هر بازیکن در ابتدای نوبت خود یک کاشی نقشه را روی میز قرار میدهد. کاشی هاي‌ نقشه بـه شبکه هاي‌ 9 تایی تقسیم میشوند. بازیکنان میتوانند کاشی ها را بچرخانند اما فقط درصورت اتصال همه ی جاده هاي‌ کاشی کاری. کاشی را نمیتوان طوری قرار داد کـه یک ساختمان از جاده مسدود شود.

بازی پیچ موش مصری

میتوان کاشی هاي‌ نقشه را بـه گونه اي قرار داد کـه از قرار دادن کاشی بیشتر جلوگیري کند. اگر این اتفاق بیفتد ؛ بازیکنی کـه آخرین کاشی را گذاشته اسـت ؛ بقیه نوبت خودرا از دست میدهد. دراین سناریو ؛ هرکس ابتدا 25 زامبی را بکشد ؛ برنده میشود.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

2- درباره کاشی هاي‌ نامگذاری شده یاد بگیرید. عده اي از کاشی هاي‌ نقشه ساختمانهایی مانند “فروشگاه گل فروشی” را نامگذاری کرده اند. این کاشی ها بلافاصله مقدار Zombies «Z» ؛ Bullet tokens «B» و Life Life «L» را کـه در زیر نام قید شده اند دریافت میکنند. این نشانه ها باید در داخل ساختمان قرار بگیرند. بـه یاد داشته باشید کـه یک کاشی بـه یک شبکه 9 تایی تقسیم شده اسـت ؛ بنابر این یک ساختمان مقدار مشخصی از ان مربع ها را اشغال می‌کند.

بازی زامبی

هر مربع در شبکه میتواند یک زامبی و یک گلوله یا یک نشانه زندگی داشته باشد ؛ اما هرگز هر 3 بار بـه یک‌باره.اگر بازیکنان وارد مربع شبکه اي شوند کـه در ان قرار داده شده اند ؛ میتواند نشانه هاي‌ زندگی و گلوله ها را انتخاب کند. اگر زامبی کاشی را نیز اشغال کند ؛ بازیکن باید قبل از برداشتن رمز ؛ انها را حذف کند.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

3- استفاده از کاشی هاي‌ نقشه بدون نام را تسلط پیدا کنید. بیشتر کاشی هاي‌ عرشه نقشه کاشی هاي‌ بدون نام خواهند بود. توجه داشته باشید کـه چند جاده از یک کاشی خارج می‌شود. بـه اندازه جاده هایي کـه از کاشی خارج میشوند ؛ زامبی ها را قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار راه عبور از جاده هاي‌ خارج از کاشی در هر طرف بازی کنید ؛ 4 زامبی روی ان کاشی قرار می‌گیرد. این زامبی ها ممکن اسـت در هر میدان قانونی جاده «با استفاده از شبکه 9» قرار بگیرند.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

4- کاشی “Heliport” را در انتهای بازی قرار دهید. هنگامی کـه عرشه نقشه را خسته کردید ؛ کاشی “Heliport” ترسیم می‌شود. بازیکنی کـه کمترین میزان کشتن زامبی را جمع کرده باشد ؛ میتواند این کاشی را در محلی کـه انتخاب میکند قرار دهد و از قوانین عادی قرار دادن کاشی نقشه پیروی کند. این نشان دهنده پایان بازی اسـت. نخستین نفری کـه بـه “هلیپورت” می‌رسد برنده میشود.

بازی برو ماهی

بـه یاد داشته باشید ؛ هدف از این بازی رسیدن بـه کاشی “Helipad” قبل از سایر بازیکنان یا کشتن 25 زامبی اسـت کـه هر کدام از انها اول باشد.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

قسمت 3 تسلط بر مبارزه ، رویدادها و حرکت

1-از کارت هاي‌ رویداد برای چرخاندن روند بازی استفاده کنید. هر بازیکن 3 کارت رویداد در ابتدای بازی بـه انها تعلق میگیرد. کارت هاي‌ رویداد قوانین بازی را تغییر میدهند و می‌توانند بـه همه ی بازیکنان پاداش بدهند یا پیشرفت را بسیار سخت تر کنند. کارت رویداد تا جایی کـه در توضیحات ان آمده باشد دوام دارد.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

2-شخصیت خودرا بـه سمت پیروزی حرکت دهید. حرکت در زامبی ها !!! توسط قالب 6 طرفه تعیین میشود. قالب را رول کنید. شماره بدست آمده این اسـت کـه چند مربع می‌توانید این چرخش را از طریق شبکه 9 روی هر کاشی نقشه حرکت دهید. با استفاده از حرکت خود میتوانید از کاشی ها عبور کنید. اگر ترجیح میدهید از همه ی نقاط حرکتی استفاده نکنید. شـما باید با هر زامبی کـه هنگام حرکت بـه سمت ان حرکت میکنید مبارزه کنید.

بازیکنان همچنین میتوانند بر روی کاشی هاي‌ نقشه مشخص بـه ساختمان ها وارد شوند ؛ اما برای اینکار باید از درب ورودی استفاده کنند. اگر روی کاشی اي کـه بازیکن بـه ان منتقل میکند ؛ زامبی وجود نداشته باشد کـه شامل یک نشانه زندگی یا یک گلوله باشد ؛ بازیکن میتواند بلافاصله ان را بر دارد.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

بازی زامبی

شـما نمی‌توانید مورب حرکت کنید ؛ بنابر این از قبل برنامه ریزی کنید تا حرکت خودرا تا حد ممکن کارآمد کنید.

3- وقتی بازیکنان با زامبی ها تماس میگیرند ؛ مبارزه را شروع کنید. بازیکنان در طول بازی با زامبی ها تماس خواهند گرفت.مبارزه هر زمان کـه بازیکنی بـه همان فضایی مانند یک انسان زنده میرود یا شروع بـه کار میکند ؛ فضای خودرا با یک انسان زنده آغاز میکند. این بدان معنی اسـت کـه بازیکنان حریف سعی می‌کنند با زامبی ها راه شـما را ببندند تا مانع پیشرفت شـما شوند.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

4- با استفاده از قالب 6 طرفه نبرد را حل کنید. هنگامی کـه جنگ آغاز میشود ؛ 6 طرفه خودرا بکشید. اگر روی یک 4 ؛ 5 یا 6 قرار بگیرد ؛ شـما در مبارزه موفق میشوید ؛ زامبی را می‌کشید و ان را بـه مجموعه خود اضافه میکنید. اگر یک ؛ 2 یا 3 رول کنید در نبرد باختید. شـما دراین مرحله 2 گزینه دارید. شـما می‌توانید نشانه زندگی خودرا از دست بدهید یا مقدار لازم از نشانه هاي‌ گلوله را برای موفقیت رول کنار بگذارید.

بازی 4 پادشاه

بـه عنوان مثال ؛ اگر بـه یک زامبی حمله کرده‌اید و یک شماره 2 را غلت داده اید ؛ باید 2 شماره گلوله خرج کنید تا مجموع غلتک خودرا بـه شماره 4 برساند و موفق بـه پیروزی در دور جنگ شوید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

بازی زامبی

5- درصورت مرگ شخصیت خودرا بـه “میدان شهر” برگردانید. اگر نشانه هاي‌ زندگی شـما تمام شود شخصیت شـما از حرکت می‌ایستد. شخصیت خودرا دوباره در “میدان شهر” قرار دهید و نیمی از زامبی هاي‌ جمع شده خودرا از دست دهید «دور ان را جمع کنید» و هر حرکتی کـه باقیمانده اسـت.پس از این کـه نوبت خودرا پس از مردن شروع کردید ؛ با 3 نشانه زندگی و 3 نشانه گلوله شروع میکنید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

6- با استفاده از قالب 6 طرفه ؛ 1 فضای زامبی ها را حرکت دهید. نه تنها شخصیت خودرا نظارت میکنید ؛ بلکه میتوانید زامبی ها را نیز بازرسی کنید. دوباره یک قالب 6 طرفه رول کنید. تعداد بدست آمده این اسـت کـه چند زامبی را میتوانید انتخاب کنید تا 1 فضا را جابه‌جا کنید. زامبی ها نمیتوانند بـه صورت مورب حرکت کنند.

بازی کارت گمشده

از این فرصت استفاده کنید تا زندگی را برای مخالفان خود دشوار کنید. زامبی ها می‌توانند بر روی کاشی هاي‌ نقشه مشخص شده وارد ساختمان شوند.هر فضا ممکن اسـت فقط شامل 1 زامبی در هر زمان باشد.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

قسمت 4 بازی یک چرخش معمولی

1- کارت رویداد بازی کنید. ابتدا با پخش کننده سمت چپ فروشنده ؛ 1 کارت رویداد انتخاب کنید و ان را بـه نوبه خود بازی کنید. با اینکار قوانین چرخش پیش رویتان تغییر می‌کند ؛ امیدوارم کـه اینکار آسانی بیشتری داشته باشد.

‘Alternate Food Source’ یک کارت رویداد اسـت کـه مانع از حمله هر گونه زامبی بـه شـما میشود. از این کارت رویداد استفاده کنید تا از حرکت خود نهایت استفاده را ببرید و از هر گونه مانع ساخته شده توسط بازیکنان دیگر عبور کنید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

2- یک کاشی نقشه بکشید و ان را روی میز قرار دهید. بعد از پخش کارت رویداد ؛ بازیکن باید یک کاشی نقشه بکشد. آن ها می‌توانند محل قرارگیری این کاشی نقشه را انتخاب کنند ؛ بـه شرط آنکه از قوانین قرارگیری کاشی نقشه تبعیت کند. بازیکن باید درنظر بگیرد کـه چگونه از راه رسیدن بـه پیروزی سود ببرد ؛ اما مانع از راه حریف خود شود.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

3- با هر گونه زامبی در فضای شخصیت بازیکن مبارزه کنید. بعد ؛ شخصیت باید با هر زامبی کـه توسط بازیکن دیگری بـه فضای خود منتقل شده اسـت برخورد کند. برای تعیین نحوه عملکرد ؛ از قوانین جنگی عادی استفاده کنید. اگر رمز زندگی نهایی خودرا از دست دادید ؛ باید بـه کاشی “Town Square” برگردید. شـما فرصتی برای غلتیدن برای حرکت پیدا نمیکنید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

بازی زامبی

4- حداکثر 3 کارت رویداد را بکشید. اکنون کـه کارت رویداد شـما در حال کار اسـت ؛ بـه همان تعداد کارت مورد نیاز از عرشه رویداد بکشید تا دوباره 3 کارت رویداد داشته باشید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

5- یک رول حرکتی درست کنید و شخصیت خودرا حرکت دهید. برای تعیین حرکت خود یک قالب 6 طرفه بغلتانید. سپس ؛ با این شماره ؛ شخصیت خودرا بـه شرطی کـه مطابق با قوانین حرکت باشد ؛ بـه هر کجا کـه میخواهید منتقل کنید.

بازی Spades

بـه یاد داشته باشید ؛ اگر بـه فضای اشغال شده توسط یک انسان زنده بروید ؛ قبل از ادامه حرکت باید وارد نبرد شوید.اگر کاشی را وارد کنید کـه دارای یک نشانه زندگی یا یک گلوله اسـت ؛ اما هیچ زامبی ندارد ؛ میتوانید ان را بدون هیچگونه هزینه اي برداشته و بـه حرکت خود ادامه دهید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

6- برای حرکت زامبی یک قالب بچرخانید. هنگامی کـه شخصیت شـما حرکت خودرا بـه اتمام رساند ؛ بازیکن باید یک حرکت 6 طرفه برای حرکت زامبی ایجاد کند. عددی کـه die نشان می‌دهد تعیین میکند کـه بازیکن چند زامبی را برای حرکت 1 فضا در هر جهت «بـه جز مورب» انتخاب کند.از این فرصت برای انتقال زامبی ها بـه فضاهای شخصیت حریف یا جلوگیري از پیشرفت انها بـه سمت هدف استفاده کنید.

بازی زامبی یک بازی کلاسیک و مهیج از بازی تخته

7- 1 کارت رویداد را کنار گذاشته و نوبت خودرا پایان دهید. پس از پایان تمام اقدامات خود ؛ 1 کارت از 3 رویداد خودرا بـه قسمت رویداد بریزید و نوبت خودرا پایان دهید. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد تا جایی کـه یک بازیکن بـه 25 زامبی میکشد یا کسی بـه کاشی “هلی پورت” می‌رسد.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *