معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی در بهترین سایت شرط بندی

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی در بهترین سایت شرط بندی

معرفی بازی تخته نرد کازینو

معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی اسـت کـه برای نخستین بار در لاس وگاس در کازینو O’Sheas انجام شد ؛ فکر میکنم در ماه مه 2010. این بازی مدت زیادی طول نکشید. از نمایندگی ها پرسیدم چه اتفاقی افتاده اسـت و آن ها گفتند اینکار خوب نیست. وبسایت رسمی سابق بازی نیز ناپدید شده اسـت ؛ بنابر این من فکر می‌کنم شانس شـما برای یافتن این بازی در آنجا دیگر چندان خوب نیست.

 

طرح بازی شبیه یک طرف تخته نرد اسـت. دو قطعه روی تخته قرار میگیرد و هدف این اسـت کـه تاس ها را بچرخانید و آن ها را دریک حرکت روی نوار حرکت دهید ؛ ودر دو تا سه از تخته خارج کنید. شرط ها و قوانین خاص در زیر توضیح داده شده اسـت.

 

قوانین بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی

قبل از ادامه بحث ؛ اجازه دهید برخی اصطلاحات را معرفی کنم.

 

صفحه اصلی : شش نقطه در سمت راست نوار جامپ.
Jump Bar : نوار بین تخته داخلی و تخته بیرونی. هدف از نخستین رول این اسـت کـه هردو قطعه را از روی نوار پرش عبور دهد.
نکات : مثلث هایي کـه قطعات بـه جلو حرکت میکنند.
نوار بیرون : نوار در طرف دیگر تخته بیرونی. هدف رول دوم/سوم این اسـت کـه هردو قطعه را از نوار بیرون ببرند.
تخته بیرونی : شش نقطه در سمت چپ نوار پرش.

 

سه شرط در دسترس است ، به شرح زیر است.

پرش : این شرط برنده میشود اگر هردو مهره دریک رول روی نوار منتقل شوند.
بیرون : این شرط برنده اسـت اگر بتوان هردو مهره را در دو رول از صفحه جدا کرد یا سه رول اگر هردو رول اول دو نفره باشد.
دو نفره : شرط بندی روی تعداد و نوع پرتاب دو نفره.
شرط بندی Jump and Out باید برابر باشد.

 

در زیر قوانین خاصی ذکر شده است.

بازی با دو قطعه روی چیزی کـه بازی ان را “نقطه 1” می نامد ؛ شروع می‌شود کـه دو نقطه از نوار فاصله دارد.بازیکنان شرط بندی خودرا انجام می‌دهند.دو تاس توسط تیرانداز تعیین شده پرتاب میشود.

 

هر قطعه بـه تعداد نقاط مربوط بـه رول جداگانه دو تاس منتقل می‌شود. بـه عنوان مثال ؛ اگر تیرانداز 4 و 5 بکشد ؛ یک قطعه 4 امتیاز و قطعه دیگر 5 امتیاز حرکت میکند.

 

اگر بازیکن رول دو برابر کند ؛ هر قطعه را مطابق رول هر قالب حرکت می‌دهد. این برخلاف تخته نرد معمولی اسـت ؛ جایی کـه بازیکن 2 برابر رول هر قالب را حرکت می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد دو نفره بـه قانون 8 مراجعه کنید.

 

هدف نخستین رول این اسـت کـه هردو قطعه را از روی نوار پرش عبور دهد. درصورت موفقیت ؛ شرط پرش برنده خواهد شد.تیرانداز تاس را دوباره می اندازد.

 

قطعه اي کـه در پیش اسـت تعداد نقاط رول بزرگ‌تر را جابه‌جا می‌کند. قطعه اي کـه بـه تخته نزدیک تر اسـت ؛ تعداد نقاط رول کوچک تر را جابه‌جا میکند. اگر هردو مهره از بالای نوار خارج شوند ؛ شرط Out برنده می‌شود.

معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزیمعرفی بازی تخته نرد

اگر بازیکن در رول اول یا دوم دو برابر کند ؛ اگر قطعاتی هنوز روی تخته باشد یا بازیکنی شرط دو نفره را وارد کند ؛ رول سوم بـه او داده میشود.

 

اگر آخرین شرط پرش یا بیرون منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ؛ قوانین 2 تا 9 تکرار می‌شود ؛ مگر این کـه مهره هاي‌ “نقطه 2” حرکت کنند.

 

اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ؛ قوانین 2 تا 9 تکرار میشود ؛ مگر این کـه مهره هاي‌ “نقطه 3” حرکت کنند.

 

اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ؛ قوانین 2 تا 9 تکرار میشود ؛ مگر این کـه مهره هاي‌ “نقطه 4” حرکت کنند.

 

اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ؛ قوانین 2 تا 9 تکرار می‌شود ؛ مگر این کـه مهره هاي‌ “نقطه 5” حرکت کنند.

 

اگر بعد از هر شرط بندی دو نفره ؛ تیرانداز تصمیم گرفت دیگر شلیک نکند ؛ ممکن اسـت تاس را رد کند. تیرانداز بعدی با مهره ها در “نقطه 1” شروع می‌شود.شرط بندی Winning Jump و Out با توجه بـه نقطه شروع بـه شرح زیر پرداخت می‌شود.

 

Jump and Out Pay Table
نقطه پرش شرط شرط خارج
1 3 تا 5 1 بـه 1
2 2 بـه 1 1 بـه 1
3 3 بـه 1 4 بـه 1
4 10 بـه 1 5 بـه 1
5 40 بـه 1 9 بـه 1

شرط بندی دو نفره با توجه بـه تعداد دونفره در هر امتیاز پرداخت می‌کند. در زیر جدول پرداخت دو شرط بندی آمده اسـت.

 

میز پرداخت دو نفره

رویداد کشور
سه نفره 100 بـه 1
دو برابر دو برابر 20 بـه 1
دو دو برابر غیر مساوی 3 بـه 1
همه ی بقیه ضرر – زیان
تحلیل و بررسی

 

پنج جدول زیر تجزیه و تحلیل شرط پرش در هر نقطه شروع را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید کـه بازده مثبت بـه معنای برتری بازیکن اسـت.

 

جدول بازگشت شرط بندی 1 امتیاز

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 0.6 25 0.694444 0.416667
باختن -1 11 0.305556 -0.305556
جمع 36 1.000000 0.111111

 

جدول بازگشت شرط بندی 2 امتیازی

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 2 16 0.444444 0.888889
باختن -1 20 0.555556 -0.555556
جمع 36 1.000000 0.333333

 

جدول برگشت 3 شرطی پرش شرط

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 3 9 0.250000 0.750000
باختن -1 27 0.750000 -0.750000
جمع 36 1.000000 0.000000

 

جدول بازگشت شرط بندی 4 امتیاز

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 10 4 0.111111 1.111111
باختن -1 32 0.888889 -0.888889
جمع 36 1.000000 0.222222

 

جدول بازگشت 5 امتیاز شرط بندی

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 40 1 0.027778 1.111111
باختن -1 35 0.972222 -0.972222
جمع 36 1.000000 0.138889

پنج جدول زیر تجزیه و تحلیل شرط Out در هر نقطه شروع را نشان میدهد.

 

جدول بازگشت شرط بندی 1 امتیاز

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 1 18733 0.401513 0.401513
باختن -1 27923 0.598487 -0.598487
جمع 46656 1.000000 -0.196974

 

جدول بازگشت شرط بندی 2 نقطه ای

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 1 12572 0.269462 0.269462
باختن -1 34084 0.730538 -0.730538
جمع 46656 1.000000 -0.461077

 

جدول بازگشت شرط بندی 3 نقطه ای

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 4 8441 0.180920 0.723680
باختن -1 38215 0.819080 -0.819080
جمع 46656 1.000000 -0.095400

معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی

معرفی بازی تخته نرد

جدول بازگشت 4 شرط بندی شرط بندی

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 5 5582 0.119642 0.598208
باختن -1 41074 0.880358 -0.880358
جمع 46656 1.000000 -0.282150

 

جدول بازگشت 5 شرط بندی شرط بندی

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 9 3497 0.074953 0.674576
باختن -1 43159 0.925047 -0.925047
جمع 46656 1.000000 -0.250472

 

بازیکن باید شرط مساوی روی شرط Jump و Out بگذارد. بنابر این ؛ س relevantال مربوطه این اسـت کـه میانگین بازدهی دو شرط چقدر اسـت؟ جدول زیر بازده هر شرط بندی برای هر امتیاز و همچنین متوسط ​​بازده را خلاصه می‌کند.

 

جدول خلاصه بازگشت

نقطه پرش بازگشت بازگشت بـه خارج بازده متوسط

1 0.111111 -0.196974 -0.042931
2 0.333333 -0.461077 -0.063872
3 0.000000 -0.095400 -0.047700
4 0.222222 -0.282150 -0.029964
5 0.138889 -0.250472 -0.055791

جدول نهایی نتایج احتمالی و بازگشت شرط دو نفره را نشان میدهد.

 

جدول بازگشت دوبل شرط

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
سه نفره 100 216 0.004630 0.462963
دو برابر دو برابر 20 540 0.011574 0.231481
دو دو برابر غیر مساوی 3 2700 0.057870 0.173611
همه ی بقیه -1 43200 0.925926 -0.925926
جمع 46656 1.000000 -0.057870

 

استراتژی معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی

بهترین شرط بندی در بازی شرط بندی Jump and Out روی امتیاز 4 با 3.00٪ مزیت خانه اسـت. اگر باید بازی کنید ؛ پیشنهاد میکنم فقط روی ان شرط بندی کنید. اگر باید سایر امتیازات را شرط بندی کنید ؛ سعی کنید شرط بندی هاي‌ شـما با مزیت خانه رابطه منفی داشته باشد.

 

همچنین توجه داشته باشید کـه شرط بندی Jump و Out در نقطه 1 دارای دومین امتیاز برتر 4.29٪ اسـت. اگر بـه تنهایی بازی می‌کنید ؛ منطقی اسـت کـه درصورت داشتن گزینه ؛ تاس را بـه خودتان منتقل کنید ؛ شرط بندی نقطه 1 را تکرار کنید ؛ نه این کـه با 6.39٪ تخفیف از شرط بندی 2 امتیاز روبه‌رو شوید.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *