جفت پایین در پوکر چیست؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

جفت پایین در پوکر چیست؟

جفت پایین در پوکر چیست؟

اصطلاح جفت پایین بـه جفتی اطلاق میشود کـه هنگام انجام بازی‌هاي‌ ورق‌هاي‌ اجتماعی مانند هولدم، با کارت‌هاي‌ پایین‌ترین رتبه روی تخته ساخته می شوند.جفت پایین در پوکر جفت پاکت پی سی کـه کمتر در رتبه از پایین ترین کارت در هیئت مدیره بـه جای بـه عنوان underpairs .

 

جفت پایین ممکن اسـت گاهی اوقات بـه عنوان یک جفت کم نیز نامیده شود، اگر چه جفت هاي‌ پایین میتوانند هر جفت کوچکی را شامل شوند، خواه با پایین ترین رتبه بندی کارت در تخته باشد یا نباشد.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت:

چرا بـه ان جفت پایین میگویند؟
جفت پایین در هولدم چقدر قوی اسـت؟
جفت پایین در اوماها چقدر قوی اسـت؟
تفاوت بین جفت پایین و جفت زیرین چیست؟
تفاوت بین جفت پایین و جفت پایین چیست؟

 

چرا به آن جفت پایین می گویند؟

این جفت پایین نامیده میشود ؛ زیرا جفتی اسـت کـه با استفاده از پایین‌ترین کارت روی تخته هنگام بازی‌هاي‌ ورق‌هاي‌ اجتماعی مانند Hold’em و Omaha ساخته شده اسـت. جفت‌هاي‌ پایینتر از جفت پایینتر امکان پذیر اسـت، اما از آنجایی کـه یک بازیکن ممکن اسـت جفت جیبی با رتبه پایین‌تری در سوراخ داشته باشد.

جفت پایین در پوکر چیست؟

جفت پایین در هولدم چقدر قوی است؟

جفت پایین در هولدم نسبتا ضعیف اسـت، اگر چه اغلب در پات هایي کـه شرط بندی و افزایش زیادی وجود ندارد، بهترین دست اسـت. هنگام رویارویی با شرط‌بندی‌ها و افزایش‌هاي‌ بزرگ، جفت‌هاي‌ پایین کمی بیشتر از بلوف‌گیران هستند و باید کنار گذاشته شوند، مگر این کـه رقیب ما سابقه بلوف‌کردن مکرر داشته باشد.

 

جفت پایین طبق معمولً دارای ارزش نمایشی کافی اسـت کـه ما باید سعی کنیم تا جایی کـه ممکن اسـت بـه مرحله نهایی برسیم، نه این کـه دست را بـه بلوف تبدیل کنیم.

 

جفت پایین در اوماها چقدر قوی است؟

جفت پایین در اوماها بسیار ضعیف اسـت. بعید اسـت کـه جفت پایین حتی در شرایطی کـه علاقه نسبتا کمی بـه گلدان نشان داده شده اسـت خوب باشد. اگر فکر میکنیم رقیب ما قادر بـه فولد کردن اسـت، ممکن اسـت منطقی‌تر باشد کـه با جفت پایین در اوماها مانند یک دست هوایی رفتار کنیم و ان را بـه یک بلوف تبدیل کنیم.

 

تفاوت بین جفت پایین و جفت پایین چیست؟

جفت پایین با یکی از کارت هاي‌ سوراخ ما همراه با کارت پایین ترین رتبه از تخته ساخته شده اسـت. یک جفت زیر با دو کارت سوراخ ما «یک جفت جیبی» تشکیل می شود و از نظر رتبه پایینتر از کارت‌هاي‌ دارای رتبه پایینتر روی تخته اسـت.

جفت پایین در پوکر چیست؟

تفاوت بین جفت پایین و جفت پایین چیست؟

جفت پایین بـه جفتی اطلاق می شود کـه با یک کارت سوراخ و پایین‌ترین کارت رتبه‌بندی شده روی تخته ساخته شده اسـت. جفت پایین بـه سادگی بـه هر جفت با رتبه پایین «شاید 6 و پایین تر» اشاره دارد و ممکن اسـت جفت پایین باشد یا نباشد. اصطلاح جفت کم بـه عنوان مثال شامل جفت هاي‌ زیر می شود. همچنین ممکن اسـت برای جفت پایین می شود در اواسط و یا بالا جفت بسته بـه رتبه پایین ترین کارت در هیئت مدیره.

 

خلاصه

اصطلاح جفت پایین بـه جفتی اطلاق می شود کـه با یک کارت سوراخ همراه با پایین ترین کارت رتبه بندی شده از تخته ساخته شده اسـت. جفت‌هاي‌ پایین هم در هولدم و هم در اوماها دارای مقادیر بسیار ضعیفی هستند، اگر چه در هولدم ارزش نهایی کمی بیشتری دارند، زیرا وقتی فقط دو کارت سوراخ بـه ما داده می شود، جفت‌سازی سخت‌تر اسـت.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *