آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید؟

آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید؟

تقریبا همه ی موافقند کـه بهترین دست شروع در هولدم، آس هاي‌ جیبی اسـت. تضمین شده اسـت کـه در هر موقعیت پری فلاپ ؛ بیشترین ارزش سهام را داشته باشد .آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید.

 

اما در مورد بدترین دست شروع چطور؟

بازیکنان باتجربه هولدم طبق معمولً 27o را بدترین دست شروع میدانند.با این حال، همانگونه کـه معلوم اسـت، بـه این سادگی نیست .

 

مشکل با دست های رتبه بندی

مشکل رتبه بندی دستها این اسـت کـه هیچ روش عینی برای گفتن این کـه کدام دست بهتر از دست دیگر اسـت وجود ندارد.

 

همه ی چیز بـه سیستمی کـه برای اندازه گیری استفاده می‌کنیم بستگی دارد.

 

یکی از روش‌هاي‌ رتبه‌بندی دست‌ها، نگاه کردن بـه ارزش سهام ان‌ها در مقابل یک هلدینگ تصادفی اسـت. اگر چه این سیستم تصویر کاملی را بـه ما ارائه نمی‌دهد.

 

بـه عنوان مثال، A6o در Hold’em نسبت بـه 9Ts در مقابل یک دست تصادفی ارزش سهام بیشتری دارد ؛ اما بسیاری استدلال می‌کنند کـه 9Ts شروع بهتری اسـت.

 

ما میتوانیم تا حدی قابلیت بازی هلدینگ‌ها رابا اندازه‌گیری ارزش سهام آن ها در مقابل چندین دست تصادفی توضیح دهیم.

 

بـه عنوان مثال، اگر بـه سهام خود در برابر 2 دارایی تصادفی نگاه کنیم ؛ 9Ts در مقابل A6o برنده واضحی می شود.

 

7 بدترین دست

ما بـه دنبال یک تعادل خوب بین برابری و قابلیت بازی هستیم :

با درنظر گرفتن سهام ما در مقابل 3 دارایی تصادفی .

در پایان، سهام عدالت در مقابل 1 دارایی تصادفی و سهام در مقابل 9 دارایی تصادفی را نیز فهرست میکنیم .

 

دست 7 کلمه برتر عبارتند از:

7 بدترین – 83o
6 بدترین – 52o
5 بدترین – 82o
4 بدترین – 42o
3 بدترین – 62o
2 بدترین -72o
بدترین – 32o

 

7 بدترین – 83o

هفتم-بدترین—83oاین عقربه دارای هشت بالا «کم ارزش سهام» اسـت. اتصال بین کارت ها صفر اسـت. بنابر این، ساخت مستقیم با استفاده از هردو کارت غیرممکن اسـت .کارت ها نیز خارج از لباس هستند ؛ بـه این معنی کـه نمی‌توان با هردو کارت هم سطح کرد.

 

6 بدترین – 52o

6 بدترین – 52oاین عقربه بـه دلیل این واقعیت کـه 5 بالاتر اسـت، دارای ارزش ویژه کمتر از 83o اسـت . اما مشخصات ان کمی متفاوت از 83o اسـت. می تواند با استفاده از هردو کارت سوراخ مستقیم ایجاد کند.

 

گفته میشود، جفت‌هاي‌ ضعیف‌تری کـه بـه طور متوسط ​​ایجاد میکند برای بدتر کردن این میزان از ۵۲ درجه کافی اسـت.

آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید؟

5 بدترین – 82o

5 بدترین – 82oبه اسانی می‌توان فهمید کـه چرا این هلدینگ از 83 درجه بدتر اسـت. هردو دارایی نامناسب و قطع شده اند . اما فلاپ 82 درجه بـه طور متوسط ​​جفت هاي‌ کمی بدتر از 83 درجه اسـت. «یک جفت سه تایی همیشه کمی بهتر از یک جفت دوتایی اسـت.»

 

4 بدترین – 42o

4 بدترین – 42oاین هولدینگ مشابه 52 درجه اسـت اما کمی ضعیف تر اسـت. بـه طور متوسط ​​جفت هاي‌ بدتری ایجاد می کند. این همان تعداد مستقیم را بـه عنوان 52o ایجاد می کند – خطوط مستقیم پنج و شش بلند.

 

3 بدترین – 62o

3 بدترین – 62oما هم اکنون در وسط هم دیگر را ملاقات میکنیم . این عقربه تلاقی بین هلدینگ هاي‌ نوع 82o و هلدینگ هاي‌ نوع 42o ما اسـت. کمی پتانسیل مستقیم دارد اما از 42o بدتر اسـت. فقط در حال حاضر یک مستقیم «شش-بالا مستقیم».

 

کارت بالایی هم دارد «شش». اما این بدتر از 82o اسـت کـه کارت بالاتری دارد .

 

2 بدترین 72o

2 بدترین 72oاین هلدینگ یک آشغال کامل و مطلق اسـت! ارتفاع ان فقط 7 اسـت و پتانسیل مستقیم ان صفر اسـت. برای ثبت، این طبق معمولً بدترین دست در هولدم درنظر گرفته می شود .

 

اما با سیستمی کـه ما استفاده کردیم، بـه عنوان رتبه دوم در می‌آید !

 

بدترین 32 درجه

بدترین-32oخیلی از بازیکنان پوکر متوجه نمی‌شوند کـه 32o چقدر بد اسـت! درست اسـت کـه می تواند یک نفر را مستقیم کند «استریت با آس بالا». اما، در تعداد زیادی از مدل ها، این واقعیت را جبران نمیکند کـه ما دو کارت پایین را در عرشه نگه می داریم .

 

اغلب بازیکنان ممکن اسـت تصور کنند کـه 32o بـه طور قابل توجهی بهتر از 72o بـه دلیل پتانسیل مستقیم اسـت. اما اکثر اشکال تحلیل چیز دیگری را نشان میدهند.

 

سایر سیستم های رتبه بندی دستی

برای کمی سرگرمی، بیایید ببینیم کـه با استفاده از سایر مدل‌هاي‌ رتبه‌بندی دست، سفارش چگونه بـه نظر میرسد.

 

سهام در مقابل یک دست تصادفی

رتبه بندی برگزاری
7 بدترین 32 ثانیه
ششمین بدترین 43o
پنجمین بدترین 72o
چهارمین بدترین 52o
3 بدترین 62o
2 بدترین 42o
بدترین 32o

 

هنگام بازی با یک دست تصادفی، قابلیت بازی چندان مهم نیست . «منظور ما از قابلیت پخش، امکان ساخت مستقیم و فلاش اسـت ».

 

ضروری ترین عامل دراین ارزیابی، سهام خام اسـت «در اصل کیفیت کارت هاي‌ بالا». بـه همین دلیل، چهار بدترین دست دارای قرعه کشی مستقیم و بدون کارت هاي‌ بالای مناسب هستند.

 

امکان ساخت مستقیم نسبتاً بعید اسـت. بنابر این، کاملاً تحت الشعاع این واقعیت اسـت کـه ما دو کارت فوق العاده کم در دست داریم. «این عامل ارزش ویژه ما را در مقابل 1 عقربه تصادفی کاهش می دهد.»

 

هفتمین دست بد حتی یک ترکیب مناسب اسـت . این واقعیت نشان میدهد کـه در مواجهه با 1 دست تصادفی، چقدر بـه کارت بالا بستگی دارد تا قابلیت بازی .

 

تعداد زیادی از بازیکنان ممکن اسـت استدلال کنند کـه این باید دقیق ترین نسخه از بدترین فهرست دارایی باشد.

 

ما بیشتر وقت خودرا صرف بازی سربالا در مقابل 1 رقیب میکنیم.

 

توجه داشته باشید کـه چگونه 32o هنوز هم بدترین ترکیب اسـت.

 

ممکن اسـت عموم مردمی کـه پوکر بازی میکنند اشتباه کرده باشند؟

آیا شما در پوکر با 7 بدترین دست شروع بازی می کنید؟

سهام در مقابل 9 دست تصادفی

7 بدترین 32o
ششمین بدترین 62o
پنجمین بدترین 93o
چهارمین بدترین 92o
3 بدترین 83o
2 بدترین 82o
بدترین 72o

هنگام بازی در برابر چندین رقیب، وضعیت تغییر می کند.

 

بازی پذیری شروع بـه تبدیل شدن بـه بسیار مهم تر از کارت هاي‌ بالا در تعیین ارزش سهام اسـت .

 

72o دراین مدل رتبه وحشتناکی دارد زیرا مسلماً کمترین قابلیت بازی در عرشه را دارد . این پایین ترین مجموعه از دو کارت اسـت کـه هیچ نوع امکان مستقیم ندارد.

 

توجه داشته باشید کـه هیچ یک از 5 رتبه پایین دراین جدول هیچ نوع پتانسیل مستقیمی ندارند. حداقل 32 درجه گاهی اوقات می تواند نوعی مهره را صاف کند ودر مقابل زمین 9 بازیکن دیگر خوب باشد.

 

این سناریو با 72o عملا غیرممکن اسـت.

 

بـه نظر می رسد کـه اکثر راهنماهای دیگر برای بدترین دست در هولدم بر اساس این مدل هستند.

 

بعد از فلاپ چقدر از زمان خود را صرف بازی با 9 حریف می کنیم؟

با این وجود، این مدل اسـت کـه بـه بازیکنان اجازه می دهد بـه این نتیجه برسند کـه 72o بدترین دست در هولدم اسـت.

 

بدترین دست ها در غذای پوکر

اشتباه نکنید، همه ی کارت هاي‌ سوراخ دراین فهرست ها کاملاً آشغال هستند .

 

اگر میتوان از این مقاله یک چیز یاد گرفت – این اسـت کـه هیچ یک از این هلدینگ ها را جدا از برخی شرایط استثنایی، پیش فلاپ بازی نکنید .

 

در مورد مسابقه برای کسب مقام بدترین هند در هولدم ؛ توصیه من بـه شرح زیر اسـت.

 

اگر کسی از شـما پرسید – بـه انها بگویید کـه 72o بـه وضوح بدترین دست در هولدم اسـت.

 

اما پس از ان؛ از یک لبخند مخفیانه لذت ببرید و بـه خود یادآوری کنید کـه همه ی ان را اشتباه میکنند .

 

32o بـه وضوح بدترین اسـت، اما استاد مبدل اسـت!

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *