چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند اگر این کارت را بکشم ؛ باز می‌کنم. اگر نه ؛ من تا میزنم.اگر او شرط بندی کوچکی کرد ؛ من بالا می‌برم و میبینم کـه آیا نمی‌توانم پشته وی را بگیرم.اگر دلم بـه فلاپ برسد ؛ این بدان معناست کـه میتوانم در بازی بمانم. اگر قلب دیگری بدست آورم ؛ در دست می مانم.

 

این‌ها و هزاران تصمیم دیگر مانند آن ها ؛ چیزی اسـت کـه هر بار کـه پشت میز می‌نشینند از سر بازیکنان پوکر عبور می‌کند.در واقع ؛ بازی پوکر در ابتدایی ترین ان چیزی نیست جز مجموعه اي عظیم از تصمیمات گرچه بعد «چه کوتاه مدت و چه بلند مدت» کـه انها را بارها و بارها تکرار می‌کنید تا برنده شوید یا از جدول خارج شوید.«امیدوارم اولی باشد ؛ اما گاهی اوقات میدانیم دومی اسـت …»

 

آیا میدانید چه چیز دیگری چیزی نیست جز مجموعه اي از تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت اگر بعد ها؟

زندگی.

نه ؛ بـه طور جدی ؛ بین توانایی شـما در پردازش اطلاعات و تصمیم گیری در زندگی و میز پوکر رابطه مستقیمی وجوددارد. این بدان معناست کـه پوکر یک عالم کوچک از زندگی اسـت کـه بـه شـما امکان می‌دهد مهارت هاي‌ کلیدی زندگی را تمرین کنید.

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

بـه همین دلیل اسـت کـه من معتقدم اگر بیشتر پوکر بازی کنید ؛ برنامه ریزی بهتری خواهید داشت «کـه بـه نوبه خود شـما را در شغل خود ؛ در مهارتهای کلیدی زندگی و بـه طور کلی در پردازش اطلاعات بهتر می‌کند». مطمئن باشید ؛ در این جا راه هایي وجوددارد کـه پوکر شـما را بـه عنوان یک برنامه ریز بهتر تبدیل می‌کند.

 

پوکر تصمیم گیری اسـت
این باید کاملاً واضح باشد. در هر لحظه از بازی پوکر ؛ تصمیماتی برای تصمیم گیری دارید.

باید تا شود یا بماند؟
باید تماس بگیرید یا تماس بگیرید؟
آیا باید حرکت کنید یا این امر بـه شـما نشان میدهد؟
ان شخص روی میز در تلاش برای انجام چه کاری اسـت و من باید چگونه واکنش نشان دهم؟
هر یک از این سوالات منجر بـه تصمیم گیری می‌شود.

 

گاهی اوقات این تصمیمات بـه اتمام می‌رسد و شـما یک قابلمه بزرگ جمع می‌کنید. در مواقع دیگر ؛ شـما مرتکب اشتباه خواهید شد و دفعه بعد بـه خود فرصت یادگیری خواهید داد. با این حال ؛ در سایر مواقع متوجه خواهید شد کـه تصمیم درستی گرفته اید و بازهم دست خودرا از دست داده اید زیرا پوکر میتواند معشوقه اي خشن باشد.

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

با این وجود ؛ اجتناب ناپذیر اسـت کـه وقتی نوبت بـه بازی پوکر می‌رسد ؛ شـما باید تصمیمی بگیرید.برخی تصمیمات باید بـه تعویق بیفتد واگذاری تصمیم در حال برنامه ریزی اسـت. بنابر این ؛ در حال تصمیم گیری برای آینده اسـت.در بازی پوکر ؛ گاهی اوقات تصمیم فوری نمی‌گیرید «افزایش یا افزایش» ؛ اما در عوض ؛ باید در مورد برخی اقدامات آینده تصمیم بگیرید.

 

این میتواند یک اتفاق احتمالی ایجاد کند «اگر رقیب A بالا بیاورد ؛ من X را انجام میدهم یا اگر این کارت را روی رودخانه ببینم ؛ بهترین کار من Y اسـت ؛ و غیره» ؛ در مواقعی دیگر این یک تله اسـت ؛ مانند نمونه شرط بندی ارزش یا چک/افزایش.

 

صرف نظر از شرایط و شرایط ؛ برنامه ریزی همیشه در بازی پوکر دخیل اسـت.با ادامه تصمیم گیری ؛ خواهید دید کـه چگونه تصمیمات شـما باعث واکنش هاي‌ زنجیره اي می‌شود.

 

بـه عنوان مثال ؛ بـه سرعت خواهید آموخت کـه اگر اقدامی انجام دهید ؛ بـه احتمال زیاد ؛ مجموعه اقدامات دیگری نیز رخ میدهد. بنابر این ؛ کلید تصمیم گیری خوب این اسـت کـه مسیری را بیابید کـه نه تنها شانس شـما را برای برنده شدن در ان لحظه بـه حداکثر برساند ؛ بلکه در بقیه قسمت ها و حتی بقیه مسابقات.

 

از آنجا کـه تصمیم گیری شـما فقط در مورد انچه کـه قرار اسـت در آینده انجام دهید متوقف می‌شود و شامل استراتژی هایي برای افزایش حداکثر شانس شـما برای پیروزی در طول زمان می‌شود ؛ این تصمیم گیری طولانی مدت اسـت.این برنامه ریزی اسـت.

 

برنامه ریزی یک مهارت است

برای اکثر شـما این ایده کـه پوکر شامل تصمیم گیری اسـت نباید چندان بحث برانگیز باشد.حتی اگر تصمیماتی را کـه میگیرید دوست ندارید ؛ سخت اسـت کـه استدلال کنید کـه آن ها تصمیم نگرفته اند.

 

امیدوارم این نیز منطقی باشد کـه این تصمیمات باید هم برای بازه هاي‌ زمانی فوری و هم برای بلند مدت اتخاذ شود. این می‌تواند منجر بـه انجام کارها با نگاه حداکثر شانس پیروزی استراتژیک شود ؛ حتی اگر بـه معنای باخت در کوتاه مدت باشد.این همان چیزی اسـت کـه من ان را برنامه ریزی می نامم.

 

با این حال ؛ اگر شـما معتقد نباشید کـه برنامه ریزی یک مهارت اسـت ؛ کـه من بـه شدت معتقدم کـه اینطور اسـت ؛ کل این بحث شکست می‌خورد. برخی می‌گویند برنامه ریزی یک مهارت ذاتی یا استعدادی اسـت کـه باید با ان متولد شوید.

 

این سخت اسـت کـه استدلال کنیم کـه عده اي از افراد بـه طور طبیعی برنامه ریزی بهتری نسبت بـه دیگران ندارند ؛ اما این بدان معنا نیست کـه تنها افرادی کـه میتوانند بـه طور موثر برنامه ریزی کنند با ان متولد شده اند.برنامه ریزی مهارتی مانند نوشتن ؛ ریاضی یا خواندن اسـت کـه ممکن اسـت کم شروع شود ؛ اما لازم نیست بـه همین جا ختم شود.

 

از آنجا کـه برنامه ریزی یک مهارت اسـت ؛ می‌توانید برنامه ریزی بهتر را بیاموزید. شـما میتوانید مغز خودرا تربیت کنید تا نه تنها بـه تصمیماتی کـه باید در حال حاضر اتخاذ شود نگاه کند و بـه نحوه تاثیر انها بر یک استراتژی کلی نگاه کند.

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

برای توسعه این مهارت ؛ مطمئناً باید در زمینه هایي کـه قصد برنامه ریزی آن ها را دارید ؛ تجربه بیشتری داشته باشید ؛ زیرا این امر بـه شـما در مورد آنچه باید برنامه ریزی کرد و مشکلات در کجا نهفته اسـت ؛ کمک میکند.

 

اما شـما همچنین باید بتوانید قدم بـه عقب بگذارید و کل تصویر و طرز فکری را کـه دائماً اطلاعات را جذب می‌کند ودر مورد بهترین راه مقابله با ان سوال میکند ؛ مشاهده کنید.

 

این طرز فکر و توانایی پرسیدن این سوالات مستقل از هر رشته یا صنعت خاصی اسـت و این همان چیزی اسـت کـه پوکر می‌تواند بـه شـما در توسعه ان کمک کند.

 

پوکر بـه شـما امکان می‌دهد تصمیم گیری را بیشتر از زندگی تمرین کنیداین حقیقتاً دلیل اصلی این اسـت کـه چرا پوکر شـما را بـه یک برنامه ریز بهتر تبدیل میکند.

 

تنها راه التیام هر مهارت یا رشته اي ؛ تمرین ان اسـت. زندگی بـه شـما فرصت هاي‌ زیادی میدهد تا تصمیمات مهمی بگیرید و سوالاتی را در مورد این‌که چگونه این امر بر شـما و رفاه طولانی مدت خانواده شـما تأثیر می‌گذارد ؛ بپرسید.

 

با این حال ؛ فرض کنیم مالکوم گلدول درست گفته اسـت کـه می‌گوید برای این‌که یک متخصص واقعی در امور باشید ؛ باید هزاران ساعت را صرف تمرین ان کنید. سرانجام بـه آنجا خواهید رسید ؛ اما هرچه ساعت تمرین بیشتری داشته باشید ؛ سریع تر بر مهارت مسلط خواهید شد.

 

چگونه میتوانید بـه سرعت بـه خودتان در برنامه ریزی تمرین کنید؟ پوکر بازی کنید ودر مورد فکر کردن بـه تصویر بزرگ تر و تمرین تفکر استراتژیک عمدی عمل کنید.

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

چگونه پوکر می تواند شما را به یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند

نیاز و فرصت برنامه ریزی از قبل سریع و مکرر بـه سراغ شـما می‌آید. تقریبا بلافاصله تمرین مهارت هاي‌ برنامه ریزی را شروع می‌کنید ودر کوتاه ترین زمان تعجب خواهید کرد کـه چگونه بازی پوکر باعث افزایش قدرت ذهنی شـما شده اسـت.

 

چرا برنامه ریزی یک مهارت مهم در زندگی استدر پایان ؛ این‌که آیا پوکر می‌تواند شـما را بـه یک برنامه ریز بهتر تبدیل کند ؛ مهم نیست مگر این‌که در برنامه ریزی خوب مزیتی وجود داشته باشد.

 

خوشبختانه برنامه ریزی مزایای زیادی دارد. این یکی از مهارتهایی اسـت کـه تقریبا در هر شرایطی می‌تواند بـه شـما کمک کند.اداره یک خانواده از خرید مواد غذایی تا بودجه بندی تا تعطیلات اساساً برنامه ریزی اسـت. اگر بتوانید برنامه ریزی کنید ؛ در صرفه جویی در پول ؛ صرف هزینه عاقلانه و عملکرد بسیار بهتری خواهید داشت.

 

در برخی موارد ؛ فقط پی بردن بـه چگونگی صرف شام روی میز ؛ بچه ها برای تمرین ؛ و کار انجام شده یک چالش برنامه ریزی اسـت کـه باعث میشود حتی میز نهایی در WPT بازی کودکان بـه نظر برسد.

 

مهم ترین نقشها در هر شرکتی مستلزم توانایی برنامه ریزی از پیش اسـت ؛ چه این‌که چگونه مطمئن شویم کـه افراد کافی برای پوشش عجله ناهار بـه تجهیزات کافی برای برآوردن خواسته هاي‌ مشتری را دارند. رهبری افراد نیازمند برنامه ریزی زیادی اسـت ؛ زیرا شـما انها را در پیچیدگی هاي‌ کار خود پیش می‌برید.

 

نتیجه

در پایان روز ؛ همه ی موارد فوق واقعاً دریک جمله خلاصه می‌شود: پوکر میتواند شـما را برنامه ریز بهتری کند زیرا بـه شـما این امکان را میدهد کـه بیشتر تمرین کنید.

 

برای موافقت با این بیانیه ؛ مهم اسـت بدانید کـه پوکر منجر بـه تصمیمات تاکتیکی کوتاه مدت می‌شود کـه در نهایت بر استراتژی طولانی مدت شـما تأثیر میگذارد. پس از ان ؛ شـما باید موافقت کنید کـه برنامه ریزی چیزی اسـت کـه شخص بـه جای متولد شدن با ان یاد میگیرد ؛ کـه ممکن اسـت هنوز بحث برانگیزترین جمله باشد.

 

با این حال ؛ اثبات قدرت تمرینات پوکر اغلب هنگام صحبت با بازیکنان حرفه اي پوکر کـه در سطح بالایی اجرا می‌کنند ؛ آشکار میشود. آیا انها بینشی در مورد نحوه انجام بازی دارند؟ مطمئناً.

 

انها همچنین دارای قدرت ذهنی خاصی هستند کـه فقط با آن ها صحبت میشود. فقط این نیست کـه انها می‌دانند در حال حاضر چه اتفاقی میوفتد ؛ آن ها می‌توانند انچه را کـه قرار اسـت اتفاق بیفتد رویداد بـه رویداد بـه شـما نشان دهند و بدانند کـه آن ها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

 

برخی ان را تجربه می‌نامند ؛ اما بسیار فراتر از این اسـت. تجربه بـه تنهایی بـه شـما امکان می‌دهد انچه را کـه اتفاق میوفتد تشخیص دهید ؛ اما شـما واقعاً بـه توانایی برنامه ریزی از قبل نیاز دارید ؛ بنابر این میدانید چگونه واکنش نشان دهید.

 

اگر هنوز در حصار هستید کـه پوکر شـما را برنامه ریز بهتری می‌کند ؛ امیدوارم این دلیلی برای شـما نباشد کـه بازی را متوقف کنید. امیدوارم با گذشت زمان ؛ با بازی بیشتر ؛ متوجه شوید کـه برنامه ریزی بهتری را شروع کرده‌اید و میتوانید از مزایای ان برای خود استفاده کنید.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *